Wynicowanie macicy – inversio uteri

Jest to bardzo rzadkie powikłanie III okresu porodu. Polega na wpukleniu dna macicy do jej jamy. Wpuklenie to może mieć różny zakres, od częściowego aż do zupełnego wynicowania jamy macicy. Etiopatogeneza. Czynnikami usposabiającymi do wynicowania macicy są: niedowład macicy, mniejsza wartościowość tkanki mięśniowej i łącznej, długi poród, wyczerpujący mięsień macicy, stan ogólny i budowa ciała rodzącej. Przyczynami bezpośrednio wywołującymi wynicowanie są: nieprawidłowe postępowanie położnicze w III okresie porodu, jak pociąganie za pępowinę i błony płodowe, niewłaściwie wykonany zabieg Credego, błędy przy ręcznym wydobywaniu łożyska; szybki poród i zbyt krótka pępowina; samoistne bez uchwytnej przyczyny (bardzo rzadkie). Do wynicowania macicy dochodzi najczęściej, gdy na usadowione i nie oddzielone w dnie macicy łożysko działa siła uciskowa (zabieg Credego) przy równoczesnym pociąganiu za pępowinę. Przy dużym zwiotczeniu mięśnia macicy, a szczególnie w obszarze przyczepu łożyska, są sprzyjające warunki do wynicowania macicy.