Nieprawidłowa budowa łożyska

Wreszcie trzecia grupa czynników, zaburzających oddzielanie i wydalanie łożyska, związana jest z samą budową łożyska. Znaczenie ma nieprawidłowa grubość, powierzchnia, kształt i dojrzałość, odbiegające znacznie od cech fizjologicznych dojrzałego łożyska, jak np.: łożysko błoniaste (placenta membranacea), łożysko rozsiane (placenta diffusa), łożysko dodatkowe (placenta succenturiata). Zatrzymanie w macicy łożyska już oddzielonego, a nie mogącego się urodzić, tzw. łożysko uwięźnięte (incarceratio placentae), spotykamy w przypadku spastycznego obkurczenia się odcinka cieśniowo-szyjkowego macicy, np. po nieprawidłowym prowadzeniu III okresu.